Írj nekünk most!
Központi telefonszám: +36 70 455 6453
2021.01.15.

A torna mozgásanyagának jelentősége az óvódás korban

A gyermekek biológiai fejlődése, mozgásfejlődése, elsősorban rendszeres testmozgással, testedzéssel biztosítható. Ezért kiemelkedő jelentősége van az ovis torna foglalkozásoknak.

Az óvodai nevelés célja az óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiség fejlődésének segítése.

A gyermek fejlődése számos tényező együttes hatásának eredménye. Az egészséges életmódra, az egészséges életvitel igényére nevelés ebben az életkorban kiemelkedő jelentőséggel bír. A 3-7 éves korosztály lételeme a mozgás. A gyermeket nem kell motiválni a mozgásra, hiszen nem tud nem mozogni. Miközben mozog, tapasztalatokat gyűjt, fejlődik csont és izomrendszere, alakulnak mozgáskoordinációi, testi képességei. Gyorsabbak, önállóbbak, finomabbak lesznek mozdulatai. Egyre többféle mozgást képes elvégezni, egyre több készsége, szokása alakul, egyre inkább képessé válik mozgásának, viselkedésének tudatos irányítására, mozgásigényének elhalasztására. A gyermek mozgásigényének kielégítése, ezzel együtt harmonikus és összerendezett mozgásfejlesztése, ezen keresztül értelmi képességének fejlesztése, különösen lényeges feladat. Mindezeket nagy mértékben fejleszti a 3 – 7 éves korosztály számára a professzionálisan összeállított ovis torna. Ebben az életkorban nem csak az egészséges fejlődés alappillére az ovis torna, hanem egyfajta rendszert, rendszerességet is biztosít úgy, hogy a játékos, vidám mozgás beépül a mindennapokba. Ezáltal az ovis torna megalapozza a következő életszakaszok egészségét is.

Mozgásműveltség célja:

A gyermekek sokoldalú harmonikus személyiségének fejlesztése, életkorilag (3-7 év) a legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével a tervszerű, rendszeres mozgással. A mozgás szeretetére építő életvitel, életmód megalapozása. A mozgásműveltség célját a 3 – 7 éves korosztályban a professzionálisan összeállított ovis torna biztosíthatja.

Feladata:

 · A mozgás célzott fejlesztése a motoros képességek és mozgáskészségek kibontakoztatása

 · A gyermeknek a mozgásos tapasztalatai során fejleszteni környezetével való – közvetlen és közvetett – kapcsolatrendszerét, saját testéről szerzett információit (én-tudat alakítása)

· A szervezet általános, sokoldalú fejlesztésével, képzésével elősegíteni a gyermek megfelelő testi, akarati, erkölcsi tulajdonságainak fejlődését, értelmi képességeinek fejlesztését.

A gyermekeknek a sokmozgásos tevékenysége lehetőséget biztosít a másság (ügyesek, ügyesebbek) elfogadására, önmagának és képességeinek megismerésére. Fejleszti a gyermek pozitív emberi magatartását, társaihoz való viszonyulását, versenyszellemet, kudarctűrést, figyelmet, türelmet, kitartást, egymás iránti figyelmességet, segítőkészséget.

Az óvodáskor a természetes mozgáskészségek (másként: alapkészségek, fundamentális mozgások) tanulásának, fejlődésének, formálódásának időszaka. Ha a természetes mozgások fejlettségi (szabályozottsági) szintje nem alakul ki kellő mértékben, akkor a későbbiekben (iskoláskorban) bizonyosan jelentős nehézségek várhatók a különböző sportmozgások tanulásakor. Ennek egyszerű oka, hogy minden sportági mozdulat visszavezethető egy vagy több természetes mozgásra, vagy azok kombinációira. Ezért is nagyon sokan vallják, hogy “A torna minden sport alapja”.

A fundamentális (funkcionális, természetes) mozgáskészségek felosztása:

 1.Lokomotoros (helyváltoztató) mozgáskészségek:

• járások

 • futások

• oldalazások

• irányváltások, megállások

• menekülés és üldözés

 • szökdelések

 • ugrások és érkezések

• kúszások, csúszások

• mászások

2.Stabilitási (helyzetváltoztató) mozgáskészségek:

• lendítések, körzések

• hajlítások és nyújtások

• fordítások, fordulatok

 • tolások és húzások

• emelések

• testsúlymozgatások és támaszok

• gurulások és átfordulások

 • dőlések és esések

• egyensúlyozások

 • függések és lengések

3.Manipulatív (finommotoros) mozgás:

• gurítások

• dobások

• elkapások

• rúgások, labdaátvételek lábbal

• ütések

• ütések eszközzel

• labdavezetések kézzel, lábbal

• eszközök megállítása, átvétele

• egyéb eszközhasználati formák

A torna mozgásanyaga teljes mértékben kielégíti az óvódás  korú gyerekek mozgástanulás szükségleteit. A fundamentális mozgáskészségek teljeskörü és részletes tanítása, oktatása és ellenőrzése a foglalkozások tartalma.

Minden óvódás korú gyermek számára fontos képességektől függetlenül a torna mozgás megismertetése a fentiekre hivatkozva.

Nem véletlenül nevezik a tornát minden sport alapjának.

A Nyíregyházi Torna Sportegyesület fontos feladatának tartja,hogy elősegítse a korosztályokhoz kapcsolódó mozgásanyag elsajátítását mindenki számára, és ezzel hozzájárul a gyerekek mozgásfejlődéséhez, egészségéhez.

crossmenu