Nyíregyházi torna sportegyesület - A torna minden sport alapja!
+36 70 455 6453         elnok@nytse.hu
IMG-LOGO

Hírek

IMG-BLOG 2019-08-31

Óvodáskorú gyerekek torna jellegű mozgásanyagának elsajátítása

A gyermekek biológiai fejlődése, mozgásfejlődése, elsősorban rendszeres testmozgással, testedzéssel biztosítható.

 

Az óvodai nevelés célja az óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiség fejlődésének segítése.

 

A gyermek fejlődése számos tényező együttes hatásának eredménye. Az egészséges életmódra, az egészséges életvitel igényére nevelés ebben az életkorban kiemelkedő jelentőséggel bír. A 3-7 éves korosztály lételeme a mozgás. A gyermeket nem kell motiválni a mozgásra, hiszen nem tud nem mozogni. Miközben mozog, tapasztalatokat gyűjt, fejlődik csont és izomrendszere, alakulnak mozgáskoordinációi, testi képességei. Gyorsabbak, önállóbbak, finomabbak lesznek mozdulatai. Egyre többféle mozgást képes elvégezni, egyre több készsége, szokása alakul, egyre inkább képessé válik mozgásának, viselkedésének tudatos irányítására, mozgásigényének elhalasztására. A gyermek mozgásigényének kielégítése, ezzel együtt harmonikus és összerendezett mozgásfejlesztése, ezen keresztül értelmi képességének fejlesztése, különösen lényeges feladat.

 

Mozgásműveltség célja:

 

A gyermekek sokoldalú harmonikus személyiségének fejlesztése, életkorilag (3-7 év) a legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével a tervszerű, rendszeres mozgással. A mozgás szeretetére építő életvitel, életmód megalapozása.

 

 Feladata:

 

 · A mozgás célzott fejlesztése a motoros képességek és mozgáskészségek kibontakoztatása

 

 · A gyermeknek a mozgásos tapasztalatai során fejleszteni környezetével való – közvetlen és közvetett – kapcsolatrendszerét, saját testéről szerzett információit (én-tudat alakítása)

 

· A szervezet általános, sokoldalú fejlesztésével, képzésével elősegíteni a gyermek megfelelő testi, akarati, erkölcsi tulajdonságainak fejlődését, értelmi képességeinek fejlesztését.

 

A gyermekeknek a sokmozgásos tevékenysége lehetőséget biztosít a másság (ügyesek, ügyesebbek) elfogadására, önmagának és képességeinek megismerésére. Fejleszti a gyermek pozitív emberi magatartását, társaihoz való viszonyulását, versenyszellemet, kudarctűrést, figyelmet, türelmet, kitartást, egymás iránti figyelmességet, segítőkészséget.

 

Az óvodáskor a természetes mozgáskészségek (másként: alapkészségek, fundamentális mozgások) tanulásának, fejlődésének, formálódásának időszaka. Ha a természetes mozgások fejlettségi (szabályozottsági) szintje nem alakul ki kellő mértékben, akkor a későbbiekben (iskoláskorban) bizonyosan jelentős nehézségek várhatók a különböző sportmozgások tanulásakor. Ennek egyszerű oka, hogy minden sportági mozdulat visszavezethető egy vagy több természetes mozgásra, vagy azok kombinációira.

 

A fundamentális (funkcionális, természetes) mozgáskészségek felosztása:

 

 1.Lokomotoros (helyváltoztató) mozgáskészségek:

 

• járások

 

 • futások

 

• oldalazások

 

• irányváltások, megállások

 

• menekülés és üldözés

 

 • szökdelések

 

 • ugrások és érkezések

 

• kúszások, csúszások

 

• mászások

 

2.Stabilitási (helyzetváltoztató) mozgáskészségek:

 

• lendítések, körzések

 

• hajlítások és nyújtások

 

• fordítások, fordulatok

 

 • tolások és húzások

 

• emelések

 

• testsúlymozgatások és támaszok

 

• gurulások és átfordulások

 

 • dőlések és esések

 

• egyensúlyozások

 

 • függések és lengések

 

3.Manipulatív (finommotoros) mozgás:

 

• gurítások

 

• dobások

 

• elkapások

 

• rúgások, labdaátvételek lábbal

 

• ütések

 

• ütések eszközzel

 

• labdavezetések kézzel, lábbal

 

• eszközök megállítása, átvétele

 

• egyéb eszközhasználati formák

 

 

A torna mozgásanyaga teljes mértékben kielégíti az óvódás koru gyerekek mozgástanulás szükségleteit. A fundamentális mozgáskészségek teljeskörü és részletes tanítása,oktatása és ellenőrzése a foglalkozások tartalma.

 

Minden óvódás koru gyermek számára fontos képességektől függetlenül a torna mozgás megismertetése a fentiekre hivatkozva.

 

Nem véletlenül nevezik a tornát minden sport alapjának.

 

A Nyíregyházi Torna Sportegyesület fontos feladatának tartja,hogy elősegítse a korosztályokhoz kapcsolodó mozgásanyag elsajátítását mindenki számára, és ezzel hozzájárúl a gyerekek mozgásfejlődéséhez.

 

 

Kiemelt kommunikációs partnerünk

Támogatóink